Čaplovičova knižnica – Dolný Kubín

Čaplovičova knižnica je samostatným oddelením Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Patrí k najvzácnejším historickym vedeckým knižniciam na Slovensku. Jej zakladateľom bol Vavrinec Čaplovič z Jasenovej (1778-1853), ktorý roku 1839 venoval svoju zbierku Oravskej stolici. Pre vzácnu knižnicu sa podarilo roku 1911 1911 postaviť budovu. Je to u nás jediná zachovaná budova špecialne postavená na knižničné účely. Je kultúrnou pamiatkou. V depozitároch Čaplovičovej knižnice je vyše 84 000 knižničných jednotiek. Nachádzajú sa tu vzácne diela slovenskej, európskej i svetovej knižnej kultúry, zbierka prvotlačí (najstaršia pochádza z roku 1467, v katalógu tlačí zo 16. stor. sa eviduje 1 408 bibliografických jednotiek). Bohato sú zastúpené aj tlače z ostatných storočí. Zbierku rukopisných diel tvorí 280 rukopisov od 15. do prvej polovice 19. stor. Výtvarná zbierka obsahuje približne 1 200 voľných grafických listov a originálnych kresieb. Mapy, atlasy a geografická literatúra predstavuje vyše 2 500 knižničných jednotiek.

Čaplovičova knižnica umožňuje štúdium svojich fondov bádateľom, zabezpečuje predaj pohľadníc a kníh o knižnici. Výsledky odbornej práce knižnice sa publikujú najmä v katalógových súpisoch starých tlačí a v publikáciách Matice slovenskej.